نایلون های حباب دار

نایلون های حباب دار به صورت رول ، پاکتی و کشدوزی در عرض و ابعاد مختلف